ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อกองทุนด่วน

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อกองทุน กยศ. ที่กองกิจการนักศึกษา ด่วน เนื่องจากต้องลงนามใบแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ใหม่ หรือยังขาดเอกสารประกอบ

ดูรายชื่อที่นี่


ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดต่อกองทุนฯ โดยด่วนที่สุด เนื่องจากจะมีผลต่อการโอนเงินค่าครองชีพของนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขข้อมูลในระบบ e-Studentloan

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคณะหรือรหัสนักศึกษาที่นักศึกษากรอกไม่ถูกต้อง

ดูรายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขข้อมูล


ทั้งนี้ นักศึกษาควรแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มิฉะนั้น รายชื่อนักศึกษาอาจตกหล่นได้ เนื่องจากข้อมูลที่นักศึกษากรอกไม่ตรงกับข้่อมูลของมหาวิทยาลัย

เปิดให้นักศึกษาส่งข้อมูลขอกู้ยืม online แล้ว

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมเงิน หรือเคยกู้ยืมแล้วจากสถาบันเดิมที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Studentloanแล้ว กรอกข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

คลิ้กที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล


ในส่วนแบบคำขอกู้ยืม นักศึกษาสามารถพิมพ์ออกจากระบบในวันจันทร์ที่ 7 มิถุึนายน 2553 เป็นต้นไป

คลิ้กที่นี่เพื่อพิมพ์แบบคำขอกู้ยืม!--พิมพ์แบบคำขอกู้ยืมได้แล้ว--!

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมที่นักศึกษากรอกผ่านระบบ e-Studentloan มาส่งพร้อมกับแบบคำขอกู้ที่กรอกเข้าระบบของมหาวิทยาลัยด้วย

สำหรับนักศึกษาที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ หรือพนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้เตรียมสำเนาสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงานต้นสังกัด และนำมาส่งพร้อมกับแบบคำขอกู้ยืมด้วย นักศึกษาสามารถ-จองวันส่งแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบได้

หากนักศึกษามีปัญหา สอบถามได้ที่ 084-4285994 ในวันและเวลาราชการ

เลื่อนการส่งข้อมูลขอกู้ยืมผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

หน่วยกองทุนเ้งินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเลื่อนการเปิดระบบให้นักศึกษาส่งข้อมูลขอกู้ยืม กยศ. ให้มหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2553 เป็นวันที่ 4-19 มิถุนายน 2553

และขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ผ่านระบบ e-Studentloan ของกองทุนส่วนกลางเร่งดำเนินการโดยด่วน ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-Studentloan แล้ว นักศึกษาต้องส่งข้อมูลขอกู้ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่ 4-19 มิถุนายน 2553 นี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่กู้ กยศ. (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

หน่วยกองทุนเงินใ้ห้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมรายชื่อของนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

Syndicate content