ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่กู้ กยศ. (ฉบับปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

หน่วยกองทุนเงินใ้ห้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมรายชื่อของนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่