เลื่อนการส่งข้อมูลขอกู้ยืมผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

หน่วยกองทุนเ้งินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเลื่อนการเปิดระบบให้นักศึกษาส่งข้อมูลขอกู้ยืม กยศ. ให้มหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2553 เป็นวันที่ 4-19 มิถุนายน 2553

และขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ผ่านระบบ e-Studentloan ของกองทุนส่วนกลางเร่งดำเนินการโดยด่วน ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-Studentloan แล้ว นักศึกษาต้องส่งข้อมูลขอกู้ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่ 4-19 มิถุนายน 2553 นี้