เปิดให้นักศึกษาส่งข้อมูลขอกู้ยืม online แล้ว

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมเงิน หรือเคยกู้ยืมแล้วจากสถาบันเดิมที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Studentloanแล้ว กรอกข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

คลิ้กที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล


ในส่วนแบบคำขอกู้ยืม นักศึกษาสามารถพิมพ์ออกจากระบบในวันจันทร์ที่ 7 มิถุึนายน 2553 เป็นต้นไป

คลิ้กที่นี่เพื่อพิมพ์แบบคำขอกู้ยืม!--พิมพ์แบบคำขอกู้ยืมได้แล้ว--!

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมที่นักศึกษากรอกผ่านระบบ e-Studentloan มาส่งพร้อมกับแบบคำขอกู้ที่กรอกเข้าระบบของมหาวิทยาลัยด้วย

สำหรับนักศึกษาที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการ หรือพนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้เตรียมสำเนาสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงานต้นสังกัด และนำมาส่งพร้อมกับแบบคำขอกู้ยืมด้วย นักศึกษาสามารถ-จองวันส่งแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบได้

หากนักศึกษามีปัญหา สอบถามได้ที่ 084-4285994 ในวันและเวลาราชการ