รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขข้อมูลในระบบ e-Studentloan

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคณะหรือรหัสนักศึกษาที่นักศึกษากรอกไม่ถูกต้อง

ดูรายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขข้อมูล


ทั้งนี้ นักศึกษาควรแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มิฉะนั้น รายชื่อนักศึกษาอาจตกหล่นได้ เนื่องจากข้อมูลที่นักศึกษากรอกไม่ตรงกับข้่อมูลของมหาวิทยาลัย